Over ons

Uw Zorg Haaglanden is een jonge, dynamische thuiszorgorganisatie gevestigd in Zoetermeer. Samen met een team van deskundige medewerkers zorgen wij dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Onze missie

Onze missie is het verlenen van effectieve-, efficiënte thuiszorg met behoud van zelfregie en zelfmanagement van de cliënt, waarbij de behoeften en wensen van de cliënt centraal staan.

Bij Uw Zorg Haaglanden kunt u rekenen op professionele, praktische, persoonlijke en vooral liefdevolle ondersteuning. Onze zorg stopt niet als we uw voordeur achter ons dichttrekken.

Uw Zorg Haaglanden is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij verlenen kwalitatief goede zorg in een samenleving waarin steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen in de kou komen te staan. Ondanks de bezuinigingen en het veranderende beleid houden wij vast aan ons beeld van goede zorgverlening, verantwoorde zorg, veiligheid en geborgenheid in eigen woonomgeving.

Wij zijn 7 dagen per week & 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

In alle andere gevallen zijn we tijdens kantooruren bereikbaar voor cliënten, mantelzorgers en verwijzers. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

Buiten kantooruren is de telefoon doorgeschakeld naar het mobiele nummer van de dienstdoende medewerker.

We streven naar een tevreden cliënt die ondanks zijn beperkingen in staat is om:

>          zijn eigen levensstijl te behouden;
>          zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk in eigen woonomgeving te blijven wonen;
>          gestimuleerd te worden om te participeren in de samenleving waaronder zijn sociale netwerk.

Om dit te bereiken bouwt Uw Zorg Haaglanden een vertrouwensrelatie op welke gebaseerd is op gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen en professionele kennis.

Onze visie

Door te investeren in de medewerkers aangaande inbreng, werksfeer, voorzieningen en persoonlijke aandacht creëren wij een prettige werkomgeving en een hoge mate van betrokkenheid. Onze zorgprofessionals leveren met elkaar een uitstekend resultaat. Deze professionaliteit stralen zij vervolgens uit in het werkveld, wat het gevoel van vertrouwen bij de zorgvrager versterkt.

De hoge mate van betrokkenheid en de persoonlijke aandacht voor de cliënt versterken het vertrouwen van mantelzorgers en behandelaars [zoals huisartsen en specialisten).

Het indicatieproces verloopt voorspoedig, eveneens het contact. De zorginzet en indicatie zijn hierdoor goed op elkaar afgestemd.

Door hieraan vast te houden, kunnen wij uitstekende zorg leveren. Openheid, actiegerichtheid, eerlijkheid, controle naar elkaar toe, goede communicatie en transparant werken zijn onze kernwaarden. Iedereen kan en mag elkaar aanspreken op werkwijze en integriteit.

Uw Zorg Haaglanden blijft een platte organisatie, waarbij iedereen even belangrijk is en elk individu zich bewust is van zijn bijdrage aan de organisatie. De organisatie geeft vertrouwen aan haar cliënten en medewerkers.

Flexibiliteit, persoonlijke aandacht maken dat de cliënt sneller open staat voor het ontvangen van de zorg. Er ontstaat meer begrip en er is een hoge mate van tevredenheid.

Een goede samenwerking met samenwerkingspartners stelt de cliënt in staat een overzichtelijk zorgnetwerk op te bouwen, waar Uw Zorg Haaglanden onderdeel van uitmaakt. Wij voelen ons niet geremd door kleinere winstmarges, grotere reisafstanden en meer inzet van meer medewerkers daar waar nodig.

Deels gecontracteerde zorg

Uw Zorg Haaglanden is op dit moment bezig met het afsluiten van contracten bij de zorgverzekeraars.

Ongecontracteerde zorg wat is dat?

Ongecontracteerde zorg betekent dat de zorgaanbieder niet rechtstreeks kan declareren bij de zorgverzekeraar.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden slechts 70/75% van het totaalbedrag van de factuur. Is dat het geval dan krijgt onze cliënt GEEN rekening van Uw Zorg Haaglanden om het restantbedrag te betalen.

Wij verzoeken cliënt wel om het volledig vergoede bedrag zo snel mogelijk over te maken op onze rekening.

Complimenten en klachten

Complimenten

De medewerkers van Uw Zorg Haaglanden zetten zich dagelijks in om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bent u tevreden hierover?

U kunt ons dit op de volgende manieren laten weten:
Telefonisch: 079 2040660
Per e-mail: info@uwzorghaaglanden.nl
Of via het contactformulier op onze website

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u ons laat weten wanneer iets niet goed is of beter kan. Als u ergens niet tevreden over bent, kunt u dit het beste eerst proberen te bespreken met de betreffende zorgmedewerker.

De Klachtenfunctionaris

Mocht het niet lukken om gezamenlijk uw klacht op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de Klachtenfuntionaris. Om te lezen hoe u bij de Klachtenfunctionaris een klacht kunt indienen, klikt u op het logo.

De Geschillencommissie

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing, kunt u een formele klacht indienen bij de geschillencommissie Eza. Het klachtenreglement van Eza kunt u lezen door op het logo te klikken.

Lees meer over de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg(WKKgz) op de website van de Rijksoverheid.

Kwaliteit

Wij streven naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Mocht dit onverhoopt niet kunnen dan zal onze planner u hierover tijdig inlichten. Onze wijkverpleegkundige stelt samen met u het zorgplan op. Bij de uitvoering van de zorg blijft u nauw betrokken. Onze wijkverpleegkundige zal u regelmatig vragen hoe u de zorg ervaart.

Sinds 19 oktober 2022 is Uw Zorg Haaglanden HKZ gecertificeerd.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een brache specifieke norm, gebaseerd op de ISO 9001 norm.

De voordelen van HKZ certificering:

  • Hogere efficiëntie door continue verbetering van onze processen;
  • Waardering en vertrouwen bij verzekeraars, patiënten en consumentenorganisaties;
  • Het tijdig voorkomen van fouten door een onafhankelijke beoordeling van een derde partij;
  • Cliënten staan centraal, de auditfocus is gericht op de zorg die wij leveren;
  • Voldoen aan de ISO 9001 standaard en daarmee het aantoonbaar maken van kwaliteit.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad:

  • behartigt de collectieve belangen van de cliënten.
  • bewaakt de kwaliteit van zorg en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering.
  • ziet toe op het beleid rond de klachtenregeling.
  • adviseert bij het algemeen beleid ten aanzien van het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten.

Binnen onze cliëntenraad zijn er twee vacatures.

Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar info@uwzorghaaglanden.nl

Deskundige medewerkers

Al onze medewerkers zijn opgeleid volgens de norm verpleging en verzorging en zijn bevoegd en bekwaam. Tussentijdse bijscholing is een belangrijk onderdeel van het werken bij Uw Zorg Haaglanden B.V. Wij hanteren duidelijke richtlijnen voor hygiëne, signalering en veiligheid om u en onze medewerkers te beschermen. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers die lichamelijk zware arbeid verrichten.

Privacy

Uw Zorg Haaglanden B.V. gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hanteren strikt de regels rondom het digitaal bewaren van uw gegevens en volgen de relevante wet en regelgeving op dit gebied. Onze medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van het omgaan met privacygevoelige gegevens. Uw dossier wordt in een beveiligde digitale omgeving beheerd en is alleen toegankelijk voor de, door Uw Zorg Haaglanden B.V. geautoriseerde medewerkers. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet aan derden overgedragen. Onze privacyverklaring bevindt zich onderaan deze pagina.

Ons volledige privacyreglement vindt u hier.

Bestuur en Toezicht

Uw Zorg Haaglanden B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Uw Zorg Haaglanden B.V. is de handelsnaam van onze thuiszorgorganisatie. De dagelijkse leiding berust bij de Raad van Bestuur (directie) en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur wordt terzijde gestaan door het coördinerend team, dat bestaat uit medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en functioneren van de verpleging & verzorging en administratie.

Alle organisatieonderdelen functioneren samen met de medewerkers, die zich elke dag weer opnieuw inzetten voor het welzijn van onze cliënten.