Over ons

Uw Zorg Haaglanden is een dynamische thuiszorgorganisatie gevestigd in Zoetermeer. Samen met een team van deskundige medewerkers zorgen wij dat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Wij staan voor:

Missie Uw Zorg Haaglanden B.V

Het verlenen van effectieve-, efficiënte thuiszorg met behoud van zelfregie en zelfmanagement van de cliënt.

Onze visie

Het naar tevredenheid van de cliënt zorg verlenen door deskundig personeel.

Complimenten en klachten

Complimenten

De medewerkers van Uw Zorg Haaglanden B.V. zetten zich dagelijks in om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bent u tevreden hierover? Laat het ons graag weten.

U kunt ons dit op de volgende manieren laten weten.:
Telefonisch: 0792040660
Per brief: Uw Zorg Haaglanden B.V., o.v.v. klacht en bestuur, Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer
Per e-mail: d.ajeki@uwzorghaaglanden.nl

Vermeld hierbij uw naam en adresgegevens.

Klachten

Ondanks alle goede voornemens die wij vanuit Uw Zorg Haaglanden B.v. hebben, kan het gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent. Ook dan horen wij dat graag van u. Zo kunnen wij onze dienstverlening aan u en andere cliënten verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Bij voorkeur bespreekt u eerst uw klacht met de betrokken medewerker of met zijn of haar leidinggevende. Wanneer u dit niet wilt of wanneer het bedoelde gesprek niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u contact opnemen met de directie van Uw Zorg Haaglanden B.V.

Dit doet u op de volgende manieren:
Telefonisch: 0792040660
Per brief: Uw Zorg Haaglanden B.V., o.v.v. klacht en bestuur, Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer
Per e-mail: klachten@uwzorghaaglanden.nl

Samen met u bekijken we op welke wijze uw klacht het beste opgelost kan worden. Het streven is uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen.

Mocht het niet lukken om gezamenlijk uw klacht op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de Klachtenfunctionaris. Hoe u bij de Klachtenfunctionaris een klacht kunt indienen vind u hier.

De Klachtencommissie

De Geschillencommissie

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing, kunt u een formele klacht indienen bij de geschillencommissie Eza. Het klachtenregelement van Eza vindt u hier.

Lees meer over de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg(WKKgz) op de website van de Rijksoverheid.

Kwaliteit

Wij streven naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Mocht dit afwijken zal onze planner u hierover tijdig inlichten. Onze wijkverpleegkundige stelt samen met u het zorgplan op. Bij de uitvoering van de zorg blijft u nauw betrokken. Onze wijkverpleegkundige zal u regelmatig vragen hoe u de zorg ervaart.

Deskundige Medewerkers

Al onze medewerkers zijn opgeleid volgens de norm verpleging en verzorging en zijn bevoegd en bekwaam. Tussentijdse bijscholing is een belangrijk onderdeel van het werken bij Uw Zorg Haaglanden B.V. Wij hanteren duidelijke richtlijnen voor hygiëne, signalering en veiligheid om u en onze medewerkers te beschermen. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers die lichamelijk zware arbeid verrichten.

Privacy

Uw Zorg Haaglanden B.V. gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hanteren strikt de regels rondom het digitaal bewaren van uw gegevens en volgen de relevante wet en regelgeving op dit gebied. Onze medewerkers worden regelmatig op de hoogte gehouden van het omgaan met privacygevoelige gegevens. Uw dossier wordt in een beveiligde digitale omgeving beheerd en is alleen toegankelijk voor de, door Uw Zorg Haaglanden B.V. geautoriseerde medewerkers. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet aan derden overgedragen. Meer informatie over Onze Privacy Verklaring vindt u hier.

Kwaliteit

Uw Zorg Haaglanden B.V. voldoet aan alle kwaliteitseisen die gelden binnen de thuiszorg. Ieder jaar worden wij getoetst door een externe organisatie op alle onderdelen binnen de organisatie. Zo bent u er zeker van dat u professionele, veilige en goede zorg krijgt volgens de laatste maatstaven.

Cliëntenraad

Wij hebben openstaande vacatures!

De cliëntenraad bestaat uit 3 leden te weten:

Naam Functie
Kandidaat/ vacature Voorzitter
Kandidaat/ vacature Lid
Kandidaat/ vacature Lid

De cliëntenraad wordt ondersteund door de HR-manager van Uw Zorg Haaglanden B.V.

Uw Zorg Haaglanden B.V. werkt samen met cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars door zich te richten op:

– het ondersteunen van cliënten;
– het participeren in netwerken van cliënten;
– het verzamelen, bundelen en verspreiden van ervaringskennis;
– het bijdragen aan de verbetering van zorg.

Landelijke belangenorganisatie LOC
Op het moment dat de vacatures voor de cliëntenraad zijn ingevuld zullen we de leden aansluiten bij het LOC. Het LOC is woordvoerder namens cliënten(raden) bij onder andere Tweede Kamer, ministeries, verzekeraars en directies. Meer informatie kunt u vinden op haar website.

De cliëntenraad denkt mee, geeft adviezen en behartigt de belangen van cliënten die thuiszorg nodig hebben. De cliëntenraad komt minimaal driemaal per jaar bij elkaar. Heeft u punten die u aan de Raad wilt voorleggen of wilt u zich beschikbaar stellen om mee te praten of deel te nemen? U kunt dit kenbaar maken door een brief te sturen naar:

Uw Zorg Haaglanden B.V.
T.a.v. Cliëntenraad
Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer

clientenraad@uwzorghaaglanden.nl

Bestuur en Toezicht

Uw Zorg Haaglanden B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Uw Zorg Haaglanden is de handelsnaam van de thuiszorg. De dagelijkse leiding berust bij de Raad van Bestuur(directie) en de wettelijke toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissaris.

De Raad van Bestuur wordt terzijde gestaan door het coördinerend team, die bestaat uit de volgende medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en functioneren van de verpleging & verzorging en administratie. Tevens is de Raad van Bestuur het aanspreekpunt voor de Cliëntenraad en de ondernemingsraad, die de belangen van het personeel behartigt.

Alle organisatieonderdelen functioneren samen met alle medewerkers, die zich elke dag weer opnieuw inzetten voor het welzijn van onze cliënten.