Slecht weerprotocol

Richtlijnen bij extreme weersomstandigheden

Met deze richtlijn wil UW Zorg Haaglanden handvatten bieden aan hoe de organisatie om gaat met zorgverlening tijdens (extreem) slecht weer.

Inleiding

Deze richtlijn biedt handvatten aan de organisatie bij beantwoording van vragen naar aanleiding van extreem slecht weer.

De Arbo-regelgeving is kort en bondig over de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot het klimaat waarin de medewerkers hun werkzaamheden verrichten.

Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur geen schade aan de gezondheid van de werknemer.

Deze vage verplichting kan aan de hand van algemene gangbare normen nader ingevuld worden .

De materie is voor Uw Zorg Haaglanden vertaald in richtlijnen aan de hand waarvan men kan handelen. Het is met name een hulpmiddel bij beantwoording van de vraag of het nog verantwoord is om door te werken. Het richt zich dus vooral op extreem slecht weer op de zeer korte termijn.

Wat zijn extreem slechte weersomstandigheden?

Binnen de thuiszorg houden we voor extreem slechte weersomstandigheden de verwachting van het KNMI aan. Code rood wordt afgegeven als er een kans bestaat dat het extreme weer een grote impact heeft op de samenleving. Dat gebeurt op basis van een impactanalyse waar diverse overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn. Via het KNMI, de verkeerscentrale of het journaal wordt het dringende advies gegeven om, als het niet noodzakelijk is erop uit te gaan thuis te blijven.

Inzetten richtlijn extreem slecht weer

Hierbij is van belang dat de weersomstandigheden vaak plaatsgebonden zijn, waardoor het kan voorkomen dat de situatie 10 kilometer verder geen problemen oplevert.

Binnen kantoortijd beslist de directie over te nemen maatregelen, buiten kantoortijd wordt overlegd met de verantwoordelijke van de dag, die zo nodig de directie inschakelt.

Wanneer code rood wordt afgegeven door het KNMI maken we onderscheid tussen uitstelbare en niet uitstelbare zorg.

Uitstelbare zorg wordt afgezegd bij client of diens mantelzorger door de medewerker die gepland stond bij deze client, niet uitstelbare zorg wordt wel verleend.

In een dergelijke situatie van overmacht is het onvermijdelijk dat medewerkers in hun vrije tijd worden opgeroepen om zorg te verlenen bij cliënten die bij hen in de buurt wonen. Bij medewerkers die ten gevolge van extreem weer niet op het werk kunnen komen, wordt geen verlof verleend.

Niet uitstelbare zorg:

Voor alle cliënten zal individueel beoordeeld worden of er sprake is van uitstelbare of niet uitstelbare zorg.

Het uitgangspunt is dat wij trachten te zorgen dat cliënten de zorg ontvangen die zij nodig hebben, hetzij door medewerkers van Uw Zorg Haaglanden hetzij door mantelzorgers.

Criteria niet uitstelbare zorg:

Cliënten die niet uitstelbare medische zorg ontvangen, zoals zorg rondom pompen, dagelijkse wondzorg, injecteren van insuline, e.d.

Cliënten die zonder hulp niet naar bed kunnen en waar geen mantelzorg aanwezig is, of in de buurt woont om deze taken over te nemen.

Cliënten die zonder hulp niet naar het toilet kunnen, waarbij geen mantelzorg of andere alternatieven aanwezig zijn.